Build Status

劝君惜取少年时

记录自己的工作遇到的问题、学习的笔记心得或者生活中一些有趣的事儿,包括但不局限于编程。

  • install vuepress
npm i -g vuepress
  • clone this repo
git clone git@github.com:linganmin/Personal-Notes.git

cd Personal-Notes
  • hot-reload preview
npm run dev
# 根据终端输出在浏览器打开地址,默认是 :http://localhost:8080/
  • build html
npm run build # 编译成 html